Regulamin serwisu Big Office

Data publikacji: 08.03.2017

Serwis Big Office, dostępny pod adresem https://bigoffice.pl, skierowany jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Za pośrednictwem serwisu możliwy jest zakup artykułów biurowych.

Administratorem serwisu jest:

Big Surprise

Barbara Sygocka

Milęcin 15

05-840 brwinów

Nip 534 215 91 66

...

Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest pod adresem bok@bigoffice.pl oraz pod numerem telefonu +48 519 844 794.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Administrator – Big Surprise,

2)      Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://bigoffice.pl/content/3-regulamin,

3)      Serwis – serwis internetowy dostępy pod adresem https://bigoffice.pl,

4)      Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1.       Za pośrednictwem Serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową artykułów biurowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2.       Serwis skierowany jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Konsumenci mogą jedynie przeglądać zawartość Serwisu, ale nie mogą założyć konta w Serwisie ani dokonać zakupu za pośrednictwem Serwisu.
 3.       Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika.
 4.       Regulamin znajduje zastosowanie do Użytkowników, którzy nie zawarli indywidualnie z Administratorem umowy współpracy na piśmie. Jeżeli takowa umowa została zawarta, Regulamin stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym umową.
 5.       Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są: 

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1.       Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Natomiast założenie konta w Serwisie oraz dokonywaniem zakupów za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, ani pod pseudonimem, co oznacza, że Użytkownik musi w tym celu podać określone dane osobowe.
 2.       Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

§ 3

Konto w Serwisie

 1.       Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia konta w Serwisie.
 2.       Użytkownik może założyć konto w Serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://bigoffice.pl/logowanie?back=my-account i przesyłając go za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu, klikając w przycisk „Załóż konto”.
 3.       Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na podany w formularzu adres e-mail link potwierdzający wolę założenia konta. Po kliknięciu w link, Użytkownikowi zostanie wyświetlona strona Serwisu z potwierdzeniem założenia konta. Z tą chwilą umowę o prowadzenie konta uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Mocą zawartej umowy, Administrator zobowiązuje się zapewniać Użytkownikowi dostęp do konta, a Użytkownik korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i Regulaminem. Korzystanie z konta jest bezpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 4.       Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może zmienić hasło w każdej chwili, z poziomu panelu zarządzania kontem.
 5.       Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do panelu zarządzania kontem.
 6.       Panel zarządzania kontem pozwala m.in. przeglądać historię zakupów dokonanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzać i edytować dane przypisane do konta, takie jak dane do faktury czy adres dostawy kupionych produktów.
 7.       Użytkownik w każdej chwili może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta, przesyłając Administratorowi wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta. Administrator usunie konto w ciągu 7 dni roboczych od chwili zapoznania się z prośbą. Z chwilą usunięcia konta, umowę o prowadzenie konta uważa się za rozwiązaną.
 8.       Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem. Wypowiedzenie umowy skutkuje usunięciem konta w Serwisie.

§ 4

Składanie i realizacja zamówień

 1.       Użytkownik może dokonać za pośrednictwem Serwisu zakupu produktów uwidocznionych na stronach Serwisu, składając zamówienie.
 2.       Administrator oraz Użytkownik zgodnie postanawiają, że w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu nie stosuje się przepisów art. 661 § 1-3 Kodeksu cywilnego.
 3.       W celu złożenia zamówienia, Użytkownik powinien zalogować się na swoje konto w Serwisie, a następnie podjąć następujące kroki:

1)      dodać wybrane produkty do koszyka,

2)      przejść do widoku koszyka,

3)      sprawdzić zawartość koszyka i kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,

4)      zalogować się do konta lub założyć konto, jeżeli Użytkownik nie zrobił tego wcześniej,

5)      podać adres wysyłki i adres rozliczeniowy,

6)      wybrać formę dostawy zamówienia,

7)      zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować,

8)      wybrać sposób płatności,

9)      kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 1.       Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą, zamówienie uważa się za złożone. Potwierdzenie złożenia zamówienia Użytkownik otrzyma również na adres e-mail przypisany do konta, z którego złożył zamówienie.
 2.       Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówienie w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie, Administrator anuluje zamówienie i nie przystąpi do jego realizacji.
 3.       Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z dowolnych przyczyn, w szczególności z powodu braku zamówionych towarów na magazynie. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o tym fakcie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik dokonał uprzednio zapłaty za zamówienie, Administrator zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę.
 4.       Jeżeli Użytkownik dokona zapłaty za zamówienie, a Administrator nie odmówi realizacji zamówienia, zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 21 dni od jego złożenia. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Użytkownika albo do odbioru osobistego przez Użytkownika, zgodnie dokonanym przez Użytkownika wyborem formy dostawy zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Użytkownika albo poinformowania Użytkownika o możliwości odbioru osobistego zamówienia. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 5.       Jeżeli Użytkownik wybrał dostawę zamówienia kurierem, zamówienie powinno mu zostać dostarczone w ciągu 7 dni od realizacji zamówienia. Rzeczywisty czas dostawy zależy od sprawności działania firmy kurierskiej.
 6.       Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na doręczenie mu faktury dokumentującej zakup w formie elektronicznej.

§ 5

Formy dostawy i sposoby płatności

 1.       Składając zamówienie, Użytkownik może wybrać jedną z następujących form dostawy zamówienia:

1)      dostawa kurierem – koszt: .............. zł,

2)      odbiór osobisty w siedzibie Administratora – koszt: 0 (słownie: zero) złotych.

 1.       Koszt dostawy zamówienia ponosi Użytkownik, chyba że Administrator odmiennie określił w Serwisie. Jeżeli koszt ten ponosi Użytkownik, jest on doliczany do wartości zamówienia i podlega zapłacie wraz z zapłatą za zamówienie.
 2.       Składając zamówienie, Użytkownik może wybrać jeden z następujących sposobów zapłaty za zamówienie:

1)      płatność przelewem na rachunek bankowy Administratora,

2)      płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 1.       Jeżeli Użytkownik wybrał płatność przelewem na rachunek bankowy Administratora, numer rachunku bankowego, na który powinien wykonać przelew zostanie mu przedstawiony w potwierdzeniu złożenia zamówienia. Wykonując przelew, Użytkownik powinien w jego tytule podać numer zamówienia. W przeciwnym wypadku, Administrator może nie być w stanie przypisać przelewu przychodzącego do danego zamówienia, co może skutkować anulowaniem zamówienia oraz zwrotem zapłaconej kwoty w postaci przelewu zwrotnego.

§ 6

Zwroty i reklamacje

 1.       Ponieważ zakupy za pośrednictwem Serwisu mogą robić wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach tejże działalności, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2.       Administrator oraz Użytkownik zgodnie postanawiają, że wyłączają odpowiedzialność Administratora za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).  
 3.       Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu. Taką reklamację Użytkownik powinien wysłać na adres e-mail bok@bigoffice.pl, a reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie Użytkownika w związku z reklamacją. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu zostały opisane w polityce prywatności i plików cookies znajdującej się pod adresem https://bigoffice.pl/...............

§ 8

Pozostałe postanowienia

 1.       Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu i z zawartymi za pośrednictwem Serwisu umowami sprzedaży będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Administratora.
 2.       Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.